KERKELIJKE UITVAART

GELOVIG AFSCHEID NEMEN IN ONZE KERK

Af en toe krijgen we vragen bij het sterven en gelovig afscheid nemen
van familie of vrienden.
Wanneer spreken we van een kerkelijke uitvaart?
Waar kan een kerkelijke uitvaart plaatsvinden?
Hoe verloopt een kerkelijke uitvaart?
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zeker een kerkelijke uitvaart zal krijgen?

DE WAARDE VAN EEN KERKELIJKE UITVAART VOOR CHRISTENEN

Als christenen geloven wij in Jezus, de levende Heer. Zijn leven, dood en verrijzenis doen ons hopen en geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Reeds tijdens ons leven op aarde mogen wij als gedoopten meermaals het paasgebeuren ervaren: Jezus gaat met ons mee doorheen donkere momenten om ons te voeren naar een ‘nieuw leven’ met nieuwe kansen en mogelijkheden. Als christenen mogen wij ook geloven dat Jezus ons, na onze dood, zal binnenleiden in het huis van de Vader.

In een kerkelijke uitvaart komt deze kern van ons geloof tot uitdrukking. We bidden voor de overledene en vragen de Heer om zich over hem te ontfermen, om voor hem te zorgen zodat hij kan thuiskomen bij God. Tevens bidden we voor de nabestaanden en vragen we dat de Heer ook met hen op weg mag gaan zodat er doorheen de duisternis van verdriet en rouw nieuw licht en leven kan groeien. Dit doen we in de geloofsgemeenschap, het is immers heel lovend dat ook de geloofsgemeenschap afscheid kan en mag nemen van een dierbare.

 INGEBED IN PASTORALE ZORGIMG_8400

 Als geloofsgemeenschap besteden we aandacht aan het bezoeken van zieken en stervenden.
Na een overlijden neemt iemand van de parochie contact op met de nabestaanden. Er vinden één of meerdere bezoeken plaats.
Ook na de uitvaart wil de parochie met rouwenden op weg gaan. In onderling overleg met de nabestaande(n) kunnen nog één of meerdere rouwbezoeken plaatsvinden.

De pastorale eenheid zorgt met Allerzielen voor een herdenkingsviering, waarop de nabestaanden uitgenodigd worden + er wordt hen een gedachtenis overhandigd. Ongeveer een jaar na het overlijden van de dierbare komt iemand van de werkgroep rouwpastoraal langs met het kruisje dat bij de uitvaart in de kerk werd opgehangen.

IN EEN PAROCHIEKERK

Een kerkelijke uitvaart gaat in de regel door in een parochiekerk (St-Columba of O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen). In bepaalde omstandigheden kan een uitvaart ook plaatsvinden in kapel te Ruste. Hier betreft het een uitvaart in beperkte kring

In crematoria en funeraria vinden nooit kerkelijke uitvaarten plaats. Priesters, diakens, parochieassistenten en gebedsleiders hebben geen toelating om er voor te gaan in een uitvaart.

EEN UITVAART IN EEN EUCHARISTIE OF IN EEN WOORD- EN GEBEDSDIENST

Een uitvaart vindt ofwel plaats in een Eucharistieviering, ofwel in een Woord- en gebedsviering (zonder communie). Beide zijn een volwaardige vorm van een kerkelijke uitvaart. Bij de keuze houdt men best rekening met de gelovige situatie van de overledene en de nabestaanden.

 LAATSTE WILSBESCHIKKING EN TESTAMENT

Meestal zorgen de partner en/of de kinderen of de naaste familieleden voor de regeling van de uitvaart. Soms weten zij uit voorgaande gesprekken met de persoon die overleden is, welk soort uitvaart deze persoon had gewenst.

Wie zeker wil zijn dat er na zijn/haar sterven een kerkelijke uitvaart volgt, kan dat door zich te laten registreren bij de Dienst Bevolking op de gemeente (laatste wilsbeschikking). De uitvaartverzorger verneemt deze wensen wanneer men aangifte doet van het overlijden. Die laatste wensen moeten dan uitgevoerd worden, ook al hebben sommige nabestaanden hierover een andere mening.

(zie ook: http://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/overlijden-en-erfenis/laatste-wilsbeschikking-de-keuze-voor-crematie-begraving)

Het is ook mogelijk om in een testament uitdrukkelijke wensen over uw uitvaart op te nemen.

(Zie ook: http://www.notaris.be/erven-schenken/erven/wat-is-een-testament/verschillende-vormen-van-testamenten)

CONTACTPERSOON
pastoor Stefaan Casteleyn.
Tel.: 0479/99 26 75
mail: s@stecas.be