KERKELIJKE UITVAART

EVEN TOELICHTEN

In een kerkelijke uitvaart komt de kern van ons geloof tot uitdrukking. We bidden voor de
overledene en vragen de Heer om zich over hem te ontfermen, om voor hem te zorgen zodat
hij kan thuiskomen bij God. Tevens bidden we voor de familie, vrienden en kennissen en
vragen we aan de Heer ook met hen op weg te gaan. Zo komt er doorheen de duisternis van
verdriet en rouw nieuw licht en kan er leven groeien. Dit doen we in onze eigen
geloofsgemeenschap, want het is lovend een meerwaarde dat ook de hele gemeenschap
afscheid kan en mag nemen van een mens die geliefd was op de plaats waar de overledene
God en medegelovigen nabij voelde.

KERK OF KAPEL

Een kerkelijke uitvaart gaat in onze pastorale eenheid door in één van beide kerken. In
bepaalde omstandigheden, een uitvaart in beperkte kring, kan een uitvaart plaatsvinden in de
Kapel ter Ruste.

Een uitvaart vindt ofwel plaats tijdens een eucharistieviering ofwel in een woord- en
gebedsviering. Beide zijn een volwaardige vorm van een kerkelijke uitvaart. Bij de keuze
houdt men best rekening met de gelovige situatie van de overledene en de nabestaanden.
Na een overlijden neemt één van de priesters of de gebedsleidster van de pastorale eenheid
contact op met de nabestaanden. Er vinden één of meerdere bezoeken plaats om te praten, te
steunen, te delen in het verdriet en om samen de schikkingen voor de uitvaartdienst te
bespreken.

DE WENS

Meestal zorgen de partner en/of de kinderen of de naaste familieleden voor de regeling van de
uitvaart. Soms weten zij uit voorafgaande gesprekken met de persoon die overleden is, welk
soort uitvaart deze persoon had gewenst.
Wie zeker wil zijn dat er na zijn/haar sterven een kerkelijke uitvaart volgt, kan dat door dit te
laten registreren in de laatste wilsbeschikking bij de dienst ‘bevolking’ in het gemeentehuis.
De uitvaartverzorger verneemt deze wensen wanneer men aangifte doet van het overlijden.
Die laatste wensen moeten uitgevoerd worden, ook al hebben sommige nabestaanden hierover
een andere mening.

NA DE UITVAART

Ook na de uitvaart wil de pastorale eenheid met rouwenden op weg gaan. In onderling overleg
kunnen nog één of meerdere rouwbezoeken plaatsvinden.
De pastorale eenheid zorgt met Allerzielen voor een herdenkingsviering, waarop de families
uitgenodigd worden. Er wordt aan hen een gedachtenis overhandigd. Ongeveer een jaar na het
overlijden komt iemand van de werkgroep rouwpastoraal langs met het kruisje dat bij de
uitvaart in de kerk werd opgehangen.

CONTACTPERSOON
pastoor Stefaan Casteleyn.
Tel.: 0479/99 26 75
mail: s@stecas.be