Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING P.E. De Wijngaard Deerlijk vzw

De Pastorale Eenheid De Wijngaard Deerlijk vzw 
hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018)
Lees hieronder onze privacyverklaring.

 • P.E. De Wijngaard Deerlijk vzw, Hoogstraat 116, 8540 Deerlijk met als ondernemingsnummer BE0681.466.768
 • P.E. De Wijngaard Deerlijk vzw hecht belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die van kracht is sedert 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).
 • Als organisatie is P.E. De Wijngaard Deerlijk vzw verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
 • Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
  Marc Messiaen
  Pastorale Eenheid De Wijngaard Deerlijk vzw
  Hoogstraat 116, 8540 DEERLIJK
  secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

 • Uw persoonsgegevens worden door P.E. De Wijngaard Deerlijk vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van P.E. De Wijngaard Deerlijk vzw; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)
 • Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het opsturen van pastorale informatie, het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene) voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen, de vzw wetgeving (registratie van gegevens bestuurders en leden vzw) (op grond van wettelijke verplichting)
 • Bijhouden van de parochieregisters, conform het kerkelijk recht.
 • Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten van P.E. De Wijngaard Deerlijk), volstaat  het ons dat mee te delen op secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

– Welke gegevens verwerken en bewaren wij?

 • Als je een ouder van een dopeling, eerstecommunicant of vormeling bent, dan vragen we naar de naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van het kind, naam, voornaam en adres van de ouders, telefoon en mailadres van de ouders en de gegevens van het doopsel van het kind (datum en plaats). 
 • Als je huwt, dan vragen we naar de naam, voornaam, domicilie, toekomstig adres, telefoon, GSM, e-mailadres, gegevens van de ouders, geboorteplaats, geboortedatum, de gegevens van het burgerlijk huwelijk, de gegevens van het kerkelijk huwelijk, gegevens over de huwelijkstaat, eventuele huwelijksbeletsels
 • Als je een sacrament toegediend krijgt, nemen we dit op in onze parochieregisters conform kerkelijk recht.
 • Van onze vrijwilligers vragen we naar functie(s), naam, voornaam, adres en mailadres en telefoon 
 • Ben je lid, of is jouw zoon of dochter lid van onze misdienaars of acolietengroep dan bewaren we volgende gegevens van onze jongeren: Naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres. 
 • Wanneer je het inschrijfgeld voor een initiatief van de P.E. overschrijft via de bank, dan houden wij ook het nummer van je bankrekening bij. Dit doen we om vlot je deelname terug te kunnen betalen, mocht een activiteit geannuleerd worden.
 • De gegevens van de abonnees van Kerk & Leven worden bewaard en verwerkt op de servers van Halewijn. De verantwoordelijken voor deze gegevensbewerking zijn te contacteren via Kerk & Leven Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

Je persoonlijke gegevens worden bewaard in de parochieregisters. De digitale bestanden worden bijgehouden op de computers van het secretariaat. De papieren lijsten zijn ook terug te vinden op het secretariaat. De digitale lijsten op pc worden beschermd door een gebruikersnaam en paswoord. De papieren lijsten worden beschermd in een afgesloten kast.

Delen van gegevens

Je persoonlijke gegevens spelen we nooit door naar derden.

Audio-visueel materiaal en social media

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren.

Website en sociale media.

– Op onze website komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee. In het geval van de initiatiesacramenten of het huwelijk, houden we rekening met de ingevulde privacy formulieren. 
– Onze websites verzamelen nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De parochieregisters worden bijgehouden overeenkomstig het kerkelijk recht. P.E. De Wijngaard Deerlijk vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens P.E. De Wijngaard Deerlijk vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

 • Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt
 • Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem
 • Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
 • Recht op bezwaar
 • Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of kerkrechtelijke of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt. 
 • Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken.
 • Recht op beperking van verwerking
 • Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres: secretariaat@dewijngaarddeerlijk.be.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

De Pastorale Eenheid De Wijngaard Deerlijk vzw kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op …23 februari 2019…  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

Cookies

Onze website gebruikt Google Analytics cookies. Hiervoor is een werkovereenkomst afgesloten. De gegevens worden anoniem gebruikt en zijn dus niet terug te voeren tot het individu. We zorgden ervoor dat het de knop ‘gegevens delen is uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.