WERKING

“Een pastorale eenheid is binnen een bisdom de gemeenschap van christengelovigen die duurzaam is opgericht in een bepaald gebied dat meerdere vroegere parochies omvat. Pastoraal gezien vormt zij een nieuwe parochie. Zij biedt aan allen die het wensen alles wat nodig is om te leven als christenen.” (uit ‘Handvest voor de Pastorale Eenheid)
Pastorale eenheid vormen moet méér zijn dan schaalvergroting alleen. Het gaat om een nieuwe vorm van parochie zijn. Nabij zijn aan mensen, vanuit een nieuwe spiritualiteit. Kerk stichten, of van ‘kerk’ een werkwoord maken. Wij ‘kerken’ is dan: we vormen gemeenschap vanuit Jezus Christus, ten dienste van beter leven voor allen.